ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.),ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την υπό ίδρυση του Νέου Πανελλήνιου Συλλόγου,Ελευθέρων Επαγγελματιών,Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.), στην Θεσσαλονίκη, ανέφερε-με μεγάλη της χαρά-στην σχετική της ανακοίνωση, η αντιπρόεδρος του προσωρινού ΔΣ, και Πολιτικός Μηχανικός του ΑΠΘ,Νίκη Ξυνογαλά.

Στην σχετική ανακοίνωση, τονίζονται τόσο οι στόχοι ίδρυσης του Συλλόγου, όσο και οι εκλογές οι οποίες πρόκειται να διενεργηθούν, για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου,του ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:

Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.)

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη είναι ο νέος σύλλογος που θα αγκαλιάσει όλους τους μηχανικούς.

Κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι η προάσπιση, κατοχύρωση και προώθηση με κάθε σύννομο μέσο των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και ηθικών συμφερόντων των εργαζομένων Μελών του, μηχανικών αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ανέργων μηχανικών.

Η στήριξη του κλάδου από το κράτος, η αποσαφήνισης της κρατικής νομοθεσίας, η δημιουργία ενός σαφούς, σταθερού και δίκαιου νομοθετικού πλαισίου, τα ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα αποτελούν πάγια αιτήματα του κλάδου τα οποία ο ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ. θα αναδείξει ενισχύοντας και διαφοροποιώντας την εκπροσώπηση των μηχανικών στη δημόσια σφαίρα.

Η κατάργηση των νόμιμων αμοιβών από το κράτος, οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου, η δεσπόζουσα θέση των μεγάλων εταιριών, έχουν οδηγήσει στην περιθωριοποίηση, την υποαπασχόληση, τη μετανάστευση και την υποβάθμιση του ρόλου και της εργασίας του μηχανικού.

Το πρόβλημα είναι οξύτερο ανάμεσα στις τάξεις των νέων μηχανικών οι οποίοι εξαιτίας της έλλειψης επιστημονικών σεμιναρίων και πρακτικής βοήθειας (επεξήγηση της νομοθεσίας, έλλειψη πρακτικής εφαρμογής) αδυνατούν να αποκτήσουν γνώσεις και την κατάλληλη εργασιακή εμπειρία.

Παράλληλα, το αυστηρό πλαίσιο της ποινικής ευθύνης και η μετακύλιση μεγάλου εύρους διοικητικών πράξεων από το κράτος στον ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό, τον αναγκάζουν να εφαρμόζει την τρέχουσα συνεχώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία και να εκτελεί διοικητικά καθήκοντα του ελληνικού δημοσίου, χωρίς ελεγκτικό μηχανισμό και χωρίς νόμιμη ελάχιστη αμοιβή, αλλά έχοντας να αντιμετωπίσει πολύ αυστηρές ποινικές κυρώσεις.

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ. αποβλέπει στη μέγιστη δυνατή εκπροσώπηση όλων των επαγγελματιών μηχανικών του ιδιωτικού τομέα, τόσο σε όλα ανεξαιρέτως τα όργανα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στα οποία συμμετέχουν μηχανικοί, όσο και στις κατά ειδικότητα κλαδικές, συνδικαλιστικές και επιστημονικές συλλογικότητες των μηχανικών, ακολουθώντας τις παρακάτω βασικές αρχές:

  • Την ανεξάρτητη λειτουργία του Συλλόγου από δημόσια, πολιτικά και κομματικά όργανα.
  • Την πίστη στις δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής και λήψεως αποφάσεων, στην ελευθερία του λόγου, στην ισότητα των πολιτών ανεξαρτήτως φυλής, εθνικής καταγωγής και φύλου, την αξιοκρατία σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής και τη δικαιοσύνη.
  • Την εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας και της χρήσης του διαδικτύου ως μέσου συζητήσεων και ψηφοφοριών.
  • Τη διαφάνεια σε όλες τις ενέργειες του Συλλόγου, με τη δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων και οικονομικών δοσοληψιών.
  • Την προάσπιση της συντεταγμένα απρόσκοπτης άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος του μηχανικού και κυρίως της παροχής επιστημονικής υπηρεσίας.

Ειδικότερα οι στόχοι του ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ είναι:

1) Η ορθότερη αντιμετώπιση των γενικότερων και ειδικότερων προβλημάτων που άπτονται του θεματικού πεδίου της εργασίας των μελών του Συλλόγου

2) Η διαμόρφωση συνθηκών εργασίας που να συνάδουν με τη φύση και την ποιότητα των εν λόγω επαγγελμάτων

3) Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα Μέλη του για τη μεταξύ τους καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας

4) Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα που σχετίζονται με την άσκηση των επαγγελμάτων των μηχανικών

5) Η συνεργασία με Επιστημονικούς και άλλους Οργανισμούς, Οργανώσεις, Συλλόγους, Ενώσεις, Συνδέσμους, Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες και γενικά με κάθε σχετικό Επιστημονικό Φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό

6) Η ενημέρωση των Μελών του πάνω στα ζητήματα, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την εκάστοτε Νομοθεσία

7) Η υπεράσπιση σε κάθε επίπεδο του τίτλου και της επιστημονικής αρμοδιότητας των μηχανικών, καθώς και του επαγγελματικό τους ρόλου μέσα στην κοινωνία

8) Η προάσπιση των δικαιωμάτων και η προώθηση των αιτημάτων των μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών και μισθωτών του ιδιωτικού τομέα

9 Η γενικότερη προάσπιση του επαγγέλματος του μηχανικού ελεύθερου επαγγελματία και μισθωτού του ιδιωτικού τομέα, στον τομέα της επιστημονικής παροχής υπηρεσιών

10) Η αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την άσκηση του επαγγέλματος στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

11) Η πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού

12) Η αναβάθμιση του επαγγελματικού θεσμικού περιβάλλοντος και η ευημερία του κλάδου

13) Η αναβάθμιση του ρόλου του κλάδου για την επιστημονική, τεχνολογική, περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας

14) Η συνεχής συμβολή του Συλλόγου στη βελτίωση των σπουδών των μηχανικών

15) Η διαρκής ενημέρωση, πληροφόρηση, επιμόρφωση και κατάρτιση των μηχανικών.

Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ. αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Κυριακή Κεσδζόγλου, Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων
Αντιπρόεδρος: Νίκη Ξυνογαλά, Πολιτικός Μηχανικός

Γενικός Γραμματέας: Πασχάλης Ακριβόπουλος, Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Οικονομίδης, Πολιτικός Μηχανικός

Οργανωτικός Γραμματέας: Ιωάννης Μολδοβάνης, Πολιτικός Μηχανικός

Ταμίας: Κωνσταντίνος Ζαμπέτας, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Ελευθερία Τσολάκη, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη:

Νικόλαος Κακουλίδης, Μηχανικός Έργων Υποδομής

Ελένη Κιοσσέ,Αρχιτέκτονας Μηχανικός

  • Στο προσεχές διάστημα θα διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.

Καθώς η προστασία της επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας, του μορφωτικού μας επιπέδου και της επιστημονικής μας κατάρτισης είναι συλλογική υπόθεση και σας καλούμε να συμμετάσχετε στον ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.

Επικοινωνία

Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54454

+(30) 2310 944056

info@paseem.gr

www.paseem.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο