ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 100Ε ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60ΕΤΩΝ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Στην αναστολή της είσπραξης,διοικητικού προστίμου 100ευρώ, προχώρησαν τα μέλη της κυβέρνησης,για τους ανεμβολίαστους πολίτες που δεν κατάφεραν να εμβολιαστούν και η ηλικιακή τους ομάδα βρίσκεται στους άνω των 60ετών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο,για διαγραφή των προστίμων,που ε΄χουν ήδη επιβληθεί π.χ.300ευρώ,στην περίπτωση όμως που επιλέξουν οι πολίτες-έστω και καθυστερημένα-να πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό τους.

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι, το ποσό των 300ευρώ που αντιστοιχεί έως τις 15 Απρίλη,θα εισπραχθεί κανονικά από την κυβέρνηση.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Γ.Π.οικ. 20906/11.4.2022

Αναστολή εφαρμογής του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238).

Αριθμ. Γ.Π.οικ. 20906

Αναστολή εφαρμογής του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238).

(ΦΕΚ Β 1846/14.4.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α’ 238) και ιδίως της περ. δ) της παρ. 7 αυτού,

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως της περ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

γ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

δ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

  1. Την υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 81185/27.12.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238)» (Β’ 6324), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.989/10.1.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.81185/27.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238)» (Β’ 6324)» (Β’ 46).
  2. Την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.7586/7.2.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Επικρατεί-ας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός διαδικασίας προσδιορισμού των υπόχρεων προσώπων και επιβολής του διοικητικού προστίμου της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238)» (Β’ 608).
  3. Την υπό στοιχεία Α.Π.Β1α/Γ.Π. 20904/11-04-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  4. Τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, αποφασίζει:

Άρθρο μόνο

Αναστολή εφαρμογής του άρθρου 24 του ν. 4865/2021

Την αναστολή εφαρμογής του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί του υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλων των φυσικών προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961, για το χρονικό διάστημα από την 15η.4.2022 έως και την 30ή.9.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 11 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Υπενθυμίζεται ότι το άνω μέτρο, πρόκειται να επανεξετασθεί τον Σεπτέμβριο, ανάλογα με την εικόνα των επιδημιολογικών δεδομένων.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο